Dong Energy Thermal Power Asnæsværket: Afgørelse om godkendelse af ajourføring af sikkerhedsdokument

21-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Asnæsværket, Kalundborg, accept af deres ajourføring af sikkerhedsdokument. Klagefrist: 21. marts 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse

Asnæsværket er en risikovirksomhed efter risikobekendtgørelsens § 4, hvilket vil sige en kolonne 2 virksomhed grundet den eksisterende ammoniakmængde, der opbevares i et tankanlæg. Jf. § 7, stk. 2 er Asnæsværket forpligtet til at fremsende et ajourført sikkerhedsdokument, når forholdene begrunder det- dog mindst hvert 5. år. I forbindelse med dette har Miljøstyrelsen accepteret Asnæsværkets ajourføring af sikkerhedsdokumentet.

- afgørelsen om godkendelse af sikkerhedsdokument for Asnæsværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr.: MST-1272-00668 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 21. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .