Koppers Denmark: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

19-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg miljøgodkendelse uden VVM-pligt til optimering af creosotproduktion. Klagefrist:19. marts 2014 inden kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg miljøgodkendelse til optimering af creosotproduktionen.

Virksomheden ønsker at øge produktionen af creosot, for at kunne følge med efterspørgslen, derfor ønskes creosotanlægget optimeret ved at øge kølekapaciteten og centrifugekapaciteten i creosotanlægget. Desuden fornys havneledning til overførelse af creosot og andre tjæreolier mellem skib og tanklageret, hvor Tank 15 anvendes som lagertank for creosotolie.

miljøgodkendelse, Koppers Denmark

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for optimering af creosotproduktionen.

afgørelse om ingen VVM-pligt, Koppers Denmark
VVM-screeningsnotat, Koppers Denmark

Offentliggørelse Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01042 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 19. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .