A/S Shell-Raffinaderiet Fredericia: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

14-02-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Shell-Raffinaderiet Fredericia, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. Klage skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Shell-Raffinaderiet Fredericia, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia. Revurderingen omfatter primært de støjmæssige forhold, som relaterer sig til den daglige drift af raffinaderiet – herunder vurdering af de tillæg, der er givet i forhold til de vejledende grænseværdier for støj. Endvidere omfatter revurderingen rapportering og oprensning af spild.

afgørelse om revurdering af A/S Shell-Raffinaderiet Fredericia

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00190 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .