Nordgroup A/S: Afgørelse vedrørende ændrede vilkår for slutafdækning af Norgroups deponi ved Klintholm

14-02-2014

Nordgroup A/S er meddelt afgørelse vedrørende slutafdækning af Nordgroups deponi ved Klintholm, etape 1-5 og 6.1.
Klagefrist: 14. marte 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse – meddelt ved påbud

I afgørelse af 19.december 2009, vedrørende ”Revurdering af miljøgodkendelser for etape 1-5 og 6.1, samt klassificering af etaperne 1-3”, er der fastlagt vilkår vedrørende slutafdækning af nævnte etaper.

Nordgroup A/S har udarbejdet en rapport vedrørende nedlukning og slutafdækning af ovennævnte etaper.

NordgroupA/S har foreslået ændringer af fastlagte vilkår for nedlukning af etaperne.

Der er meddelt afgørelse med ændrede vilkår for slutafdækningen.

- Afgørelse, Nordgroup A/S
- Tillæg B til bilag 1 (kort1), Nordgroup A/S
- Tillæg B til bilag 1 (kort2), Nordgroup A/S
- Tillæg B til bilag 1 (kort3), Nordgroup A/S

Offentliggørelse Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00223 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 14. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk