pK Chemicals, Køge: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og afgørelse om ikke VVM-pligt

12-02-2014

Miljøstyrelsen har meddelt pK Chemicals A/S, Køge, at etablering af ny produktionsbygning mm ikke er godkendelsespligtigt og ikke er VVM-pligtigt. Klagefrist: 12. marts 201 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge kan etablere ny produktionsbygning og flytte produktion af Malathion fra eksisterende produktionsbygning til den ny, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- ikke godkendelsespligt for pK Chemicals A/S, Køge

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har samtidig meddelt afgørelse om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. 1654 af 27/12 2013 § 2, stk. 2, pkt. 1.

- screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - VVM-anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Afgørelse om ikke VVM-pligt Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Fælles Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.
Eventuel klage sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1270-01148 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 12. marts 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,www.nmkn.dk.