Dong Energy Power A/S Asnæsværket: Tilladelse til tidsbegrænset lempelse af NOx-grænseværdi og afgørelse om ingen VVM-pligt

12-02-2014

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy Power A/S, Asnæsværket, Asnæsvej16, 4400 Kalundborg, tilladelse til tidsbegrænset lempelse af NOx-grænseværdi uden VVM-pligt.
Klagefrist: 12. marts 2014 l. 16.00.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har givet Asnæsværket tilladelse til tidsbegrænset lempelse af NOx-grænseværdi, idet virksomheden har søgt om ændring af påbud af 1. december 2011.

Vilkår nr. 1 i påbud af 1. december 2011 ændres fra: 1. Asnæsværket skal med virkning fra 1. januar 2014 ved fyring med kul overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 500 mg/Nm3 for blok 2. til: 1. Asnæsværket skal med virkning fra udstedelse af denne afgørelse ved fyring med kul overholde en emissionsgrænseværdi for NOx på 550 mg/Nm3 for blok 2 indtil den 30. september 2014.

Asnæsværket skal med virkning fra 1. oktober 2014 overholde vilkår 1 i påbud af 1. december 2011.

- afgørelsen vedr. Asnæsværket

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den tidsbegrænsede lempelse af NOx- emissionsgrænseværdi.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01138 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 12. marts 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .