Rockwool A/S Øster Doense: Udvidelse og ændring af produktionen Kommuneplantillæg, revurdering og miljøgodkendelse

07-02-2014

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for udvidelse og ændring af produktionen på Rockwool A/S, Rockwoolvej 2 ved Øster Doense.
Klagefrist: 7. marts 2014 kl. 16.00

Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for udvidelse og ændring af produktionen på Rockwool A/S, Rockwoolvej 2 ved Øster Doense. Tillægget betyder, at Rockwool A/S på nærmere fastsatte vilkår får mulighed for at udvide og ændre produktionen på fabrikken; herunder udvidelse af produktionskapaciteten, ændring af bindemiddel i produktionen, brug af alternative råvarer som brændsel og som del af smelteråvare, samt indretning af lagerplads for færdigvarer.

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af produktionen på Rockwool, samt en revurdering som følge af nyt BREF-dokument for fremstilling af glas og mineralfibre. Godkendelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Revurderingen er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet på visse vilkår vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.

Kommuneplantillægget indeholder en retningslinje om, at Rockwool efter VVM-reglerne kan gennemføre det projekt, de har anmeldt, med de begrænsninger, der følger af vilkårene i miljøgodkendelse samt inden for rammerne af VVM-redegørelsen. Rockwools virksomhedsfaciliteter kan udvides og ændres indenfor arealerne omfattet af lokalplanerne 7.1.2 og 15/2009 for Mariagerfjord Kommune.

I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner – altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget.

Miljøhensynet er således integreret i afgørelsen i form af retningslinjer og vilkår stillet i kommuneplantillæg og miljøgodkendelse, og idet kommuneplanretningslinjerne begrænser de miljømæssige konsekvenser til de rammer, der fremgår af VVM-redegørelse og miljørapport.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

Udstedelsesbrev, Rockwool
- Kommuneplantillæg, Rockwool
- Revurdering og miljøgodkendelse, Rockwool
- Sammenfattende redegørelse, Rockwool

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen. Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 7. marts 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-post: