I/S Vestforbrænding: Ansøgning om miljøgodkendelse

07-02-2014

I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup har søgt om miljøgodkendelse til at anvende adipinsyre til rensning af svovldioxid i affaldsforbrændingens røggasser. Høringsfrist: 28. februar 2014 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse

I/S Vestforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til at anvende adipinsyre i rensningsanlægget, når der er et højt indhold af SO2. i forbrændingsanlæggets røggasser.
Der kan komme et højt indhold af SO2 i røggasserne, hvis der fx brændes affald, der har ligget på oplag i længere tid, eller affald der indeholder gibs.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01135 på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 28. februar 2014 inden kl. 16.00.