Amager Ressourcecenter (ARC): Indkaldelse af idéer og forslag om Forbrænding af farligt affald

04-02-2014

Amager Ressourcecenter har anmeldt et projekt om forbrænding af shredderaffald. Projektet er VVM-pligtigt. Interesserede kan indsende idéer og forslag til videre planlægningsarbejde. Frist bemærkninger: 4. marts 2014

Amager Ressourcecenter har anmeldt et projekt om forbrænding af farligt affald – shredderaffald – på Amager Ressourcecenters eksisterende anlæg på Kraftværkshalvøen på Amager.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

Idéoplæg, Amager Reccourcecenter
Anmeldelse, Amager Reccourcecenter
Afgørelse om VVM-pligt, Amager Reccourcecenter

Nyttiggørelse af shredderaffald

Miljøstyrelsen har længe arbejdet på, at shredderaffald skal kunne anvendes til noget mere nyttigt, end at blive deponeret på lossepladser. Indsatsen har både drejet sig om at få nyttiggjort det shredderaffald, der allerede er deponeret, og fremadrettet at opnå en ressourcemæssig bedre håndtering af det shredderaffald, der opstår under genanvendelsen af fx skrotbiler og indhold fra jerncontaineren på genbrugspladsen. Det kan fx ske ved energiudnyttelse af de brændbare dele af affaldet.

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens indsats overfor affald generelt og shredderaffald i særdeleshed ved at følge nedenstående links:

Ny ressourcestrategi: Danmark uden affald
- Miljøprojekt nr. 1467, 2013

Frist for idéer og forslag Idéer og forslag

til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 4. marts 2014. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00 e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00072