TAS - Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

19-12-2014

TAS, Bronzevej 6, 6000 Kolding skal have revurderet sin miljøgodkendelse til afbrænding af affald.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 16. januar 2015, kl. 16.00.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af TAS, Bronzevej 6, 6000 Kolding, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at se sagens akter og/eller modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest d. 16. januar 2015 kl. 16.00. Det giver dig mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til sagens akter, og det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen. Sagens akter vil blive fremsendt, når vi har modtaget anmodning herom eller alternativt, når materialet foreligger. Udkastet til miljøgodkendelse vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, når det foreligger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00284 på henvendelsen.

Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl. 16.00.