Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager: Miljøgodkendelse

19-12-2014

Miljøstyrelsen har givet Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, Aalestrup tillæg til miljøgodkendelse til genudskylning af kaverner, herunder med tilladelse til direkte udledning af spildevand. Klagefrist: 30. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober 2011 omfattende krav for udledning af spildevand i form af skyllevand fra genudskylning af gaslagerets kaverner.

- miljøgodkendelse af Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager

Naturstyrelsen har sideløbende meddelt VVM-tilladelse til projektet. Se VVM-tilladelsen her

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 30. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-1221 på klagen.

A lternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Klagen skal være modtaget senest den 30. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .