APM Terminals-Cargo Service A/S på Aarhus Havn: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

18-12-2014

Miljøstyrelsen har udstedt Kommuneplantillæg indeholdende retningslinje for containerterminal til håndtering af containere på Østhavnen, Aarhus Havn. Samtidig er meddelt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 16. januar 2015 inden kl. 16.00

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn. Tillægget betyder, at APM-Terminals Cargo Service A/S kan udvide antallet af containere der håndteres på terminalen på Aarhus Havn. 

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen af containerdriften og håndtering containere, der indeholder farligt gods, vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at der ikke håndteres tankcontainere med chlor og andre giftige gasser med tilsvarende farlighed (UN underklasse 2.3), og at der foretages straksafhentning af containere med eksplosivt gods (på nær UN underklasse 1,4S)

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til forsat drift af containerterminalen. Godkendelsen indeholder samtidig en accept af sikkerhedsforholdene på terminalen. Godkendelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Virksomheden reguleres i vilkårene i miljøgodkendelsen. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til terminalvirksomhedens drift, herunder støj og oplag af farligt gods.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk 

-   Udstedelsesbrev APM Terminals-Cargo Service A/S
- Kommuneplantillæg APM Terminals-Cargo Service A/S
- Miljøgodkendelse APM Terminals-Cargo Service A/S
- Sammenfattende redegørelse APM Terminals-Cargo Sevice A/S 
- Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport APM Terminals-Cargo Service A/S

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk ,   www.borger.dk eller www.virk.dk

Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl. 16.00

Anfør venligst dit navn og adresse samt J. nr. MST-1274-00027 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg  eller . Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2015 inden kl 16.00 . Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. www.nmkn.dk .