Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S: Påbud

18-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S beliggende Bogensevej 89, Middelfart, om fastsættelse af alarmværdier og ændring af egenkontrolprogram for grundvand. Klagefrist: 15. januar 2015 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S beliggende Bogensevej 89, 5500 Middelfart, om fastsættelse af alarmværdier for grundvand og ændring af egenkontrolprogrammet for grundvand.

Med påbuddet vil grundvandet blive analyseret for relevante stoffer i forhold til en potentiel udsivning fra affaldsbedene på det nedlukkede deponeringsanlæg. Alarmværdierne skal sikre, at en potentiel grundvandsforurening vil blive opdaget.

 - påbud Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. 
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på  www.nmkn.dkwww.borger.dk  eller  www.virk.dk . Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-01239 klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside,  www.nmkn.dk .