Hvide Sande Havn: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

17-12-2014

Hvide Sande Havn skal have revurderet sine miljøgodkendelser til Slutdepot for oprenset havnesediment, Østhavn, Hvide Sande Havn, Beddingvej, Hvide Sande. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 14. januar 2015 kl. 16.00.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Hvide Sande Havns slutdepot for oprenset havnesediment, Beddingvej, 6960 Hvide Sande , op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelserne er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen indenfor 4 uger fra datoen af denne annoncering. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen. Udkastet til afgørelse om revurdering vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer: MST-1271-00310 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 14. januar 2015 inden kl. 16.00.