Reno Djurs I/S, Glatved – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

16-12-2014

Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle skal have revurderet sin miljøgodkendelse til deponeringsanlæggets etape IIa med tillægsgodkendelser.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 13. januar 2015 kl. 16.00.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle , op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne og der kan meddeles nye vilkår. Visse vilkår vil blive justeret på baggrund af ansøgninger fra virksomheden.  Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen inden 13. januar 2015. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen af udkastet til miljøgodkendelse. Udkastet vil, hvis der er anmodet om det, blive fremsendt så snart det er udarbejdet.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt .

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på   Miljøstyrelsens hjemmeside

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller