pK Chemicals A/S i Køge: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

16-12-2014

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af virksomhedens Malathion-produktion.
Klagefrist: 13. januar 2015 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet pK Chemicals A/S, Københavnsvej 140, 4600 Køge miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af den eksisterende produktion af Malathion. Ændringen omfatter et nyt procestrin, hvor rå-malathion dannes ud fra to nye råvarer. I forbindelse med ændringen installeres en ny reaktionsbeholder samt en separat basisk skrubber med eget afkast.  

- miljøgodkendelse pK Chemicals

Ingen VVM-plig t

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for den ændrede malathion-produktion.

- afgørelse om ingen VVM-pligt pK Chemicals
- VVM-anmeldelse pK Chemicals

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.  MST-1270-01260 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 13. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .