Bornholms Affaldsbehandling: Påbud

08-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Bornholms Affaldsbehandling beliggende Almegårdsvej 8, 3700, Rønne.
Klagefrist: 5. januar 2015 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Bornholms Affaldsbehandling beliggende Almegårdsvej 8, 3700, Rønne.
Med påbuddet ændres anlæggets positivliste for affald der må modtages.

- påbud Bornholms Affaldsbehandling

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk  eller  www.virk.dk
Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-00760 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .