CP Kelco ApS: Vilkårsændring

04-12-2014

Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra CP Kelco ApS, Ved Banen 16, Lille Skensved foretaget ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 17. marts 2014 til ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan. Klagefrist: 5. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra CP Kelco ApS, Ved Banen 16, 4623 Lille Skensved foretaget ændring af vilkår om støj i virksomheden miljøgodkendelse af 17. marts 2014 til ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan. Med vilkårsændringen sker en midlertidig lempelse af grænseværdien for støj i aftenperioden i 2 områder, således at grænseværdien er den samme om aftenen som om natten. Lempelsen gælder i perioden frem til 1. januar 2017. Samtidig præciseres, at lempelsen for natgrænseværdien for støj i samme periode gælder for både område 1B01 og 1B02.  

- miljøgodkendelse af CP Kelco ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015.
Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01349 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .