Stena Recycling Roskilde: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

03-12-2014

Stena Recycling A/S, Navervej 19, Roskilde, skal have revurderet sin miljøgodkendelse. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 24. december 2014 kl. 16.00

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af 23. marts 2011 af Stena Recycling, Roskilde, Navervej 19, 4000 Roskilde, op til revurdering som følge af en ny EU-regel herom. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage et udkast til miljøgodkendelsen, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen herom senest den 24. december 2014. Du får herved mulighed for at sende kommentarer til udkastet inden for en frist på 4 uger, efter at du har modtaget udkastet. Udkastet til miljøgodkendelse vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til godkendelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedrørende sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagende bemærkninger kunne blive forelagt Stena Recycling til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer: MST-1271- 00279 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 24. december kl. 16.00.