Kulterminalen på Stigsnæs: Vilkårsændring

02-12-2014

Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra DONG Energy A/S, Stignæsværket, Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør, foretaget ændring af vilkår for rengøring af grabbe på kulterminalens kulkraner. Klagefrist: 30. december 2014 kl. 16.00.

Ændring af vilkår for rengøring af grabbe på lossekranerne på Stigsnæs kulterminal

Miljøstyrelsen har den 4. december 2013 foretaget revurdering af vilkår for drift af den bestående kulterminal på Stigsnæs, som drives af DONG Energy A/S. Der er i afgørelsen bl.a. fastsat krav om, at kranernes grabbe skal placeres på en opsamlingsbakke på kulkajen i forbindelse med reparation/vedligeholdelse af grabbene. Opsamlingsbakken skal tømmes for kulstøv m.m. en gang i døgnet. Efter ønske fra DONG Energy A/S er proceduren i vilkåret ændret til, at grabben i stedet skal rengøres på kulpladsen. Der opnås samme beskyttelse af Agersø Sund mod udvaskning af fx metaller fra kulstøv.

- afgørelse om ændring af vilkåret for rengøring af grabbe på lossekranerne på kulterminalen Stigsnæs

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på  www.nmkn.dkwww.borger.dk  eller  www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 30. december 2014.

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00245 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller som mail til: . Klagen skal være modtaget senest den 30. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .