I/S Affald Plus: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

02-12-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af nyt spædevandsanlæg.
Klagefrist: 5. januar 2015 kl. 16.00

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20, 4700 Næstved miljøgodkendelse til etablering af spædevandsanlæg på Kraftvarmeværk, Ved Fjorden 13, 4700 Næstved.

- miljøgodkendelse I/S Affald Plus

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af spædevandsanlæg på kraftvarmeværk, Ved Fjorden 13, 4700 Næstved.

- afgørelse om ingen VVM-pligt I/S Affald Plus
- VVM-anmeldelse og bilag I/S Affald Plus

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59. Klagen skal være modtaget senest den5. januar 2015.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01376 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk