H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

01-12-2014

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering og drift af nyt anlæg til raffinering af shredderaffald på virksomheden H.J. Hansens Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, Odense, ikke er VVM-pligtigt. Klagefrist: 29. december 2014 kl. 16.00

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering og drift af nyt anlæg til raffinering af shredderaffald på virksomheden H.J. Hansens Genvindingsindustri A/S, Havnegade 110, 5000 Odense, ikke kræver en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 1184 af 6. november 2014 § 2, stk. 2, pkt. 1 .

- VVM-screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt H.J. Hansen Genvindingsindustri
- VVM-anmeldelse og screeningsbilag RAF2 H.J. Hansen Genvindingsindustri
- Bilag 2 til screeningsbilag: Støjrapport H.J. Hansen Genvindingsindustri  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser og bygherres VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klageberettigede fremgår af de respektive afgørelser.

Anfør venligst dit navn og adresse samt MSt-1270-01128 på klagen.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender. Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2014.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .