Hanstholm Fiskemelsfabrik: Meddelelse af påbud

01-12-2014

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Hanstholm Fiskemelsfabrik beliggende, Nordre Strandvej 54, 7730 Hanstholm:
Klagefrist: 1. januar 2015 kl. 16.00

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Hanstholm Fiskemelsfabrik beliggende, Nordre Strandvej 54, 7730 Hanstholm.

Med påbuddet ændres Hanstholm Fiskemelsfabrik vilkår for prøvetagning og analyse af spildevand, der udledes direkte til havet, samt efterbehandling af analyseresultater. Formålet med ændringen er at ensarte prøvetagning og analyse af spildevand for fiskemelsbranchen.

- Påbud Hanstholm Fiskemelsfabrik

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. 
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på  www.nmkn.dk , Borger.dk og Virk.dk. Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-00047 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 1. januar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside,  www.nmkn.dk .