YARA Gødningsterminal på Randers Havn: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

28-08-2014

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for YARA Gødningsterminal på Randers Havn samt meddelt miljøgodkendelse til fortsat drift.
Klagefrist: 25. september 2014 kl. 16.00

Kommuneplantillæg

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for YARA Gødningsterminal på Randers Havn. Tillægget betyder at YARA gødningsterminal kan udvide virksomhedens samtidige oplag af AXAN-gødning i forbindelse med virksomhedens terminaldrift på Randers Havn.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen af det samtidige oplag af AXAN-gødning ved virksomhedens fortsatte terminaldrift på Randers Havn vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.

Miljøgodkendelse

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til fortsat drift af gødningsterminalen. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
Virksomheden reguleres i vilkårene i miljøgodkendelsen. Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til terminalvirksomhedens drift herunder oplag af gødning.

Offentliggørelse

Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- Udstedelsesbrev YARA Gødningsterminal
- Kommuneplantillæg YARA Gødningsterminal
- Miljøgodkendelse YARA Gødningsterminal
- Sammenfattende redegørelse YARA Gødningsterminal

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.

Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 25. september 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-post: