AVV I/S Miljøanlæg Rønnovsdal: Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

27-08-2014

Miljøstyrelsen har givet Miljøanlæg Rønnovsdal, Hjørring tillæg til miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af midlertidig plads til lettere olieforurenet jord og ren jord.
Klagefrist: 24. september 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring miljøgodkendelse til etablering af en midlertidig plads til forkartering og mellemdeponering af lettere olieforurenet jord og ren jord på eksisterende oplagsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal.

Den midlertidige tilladelse til at anvende pladsen til forkartering og mellemoplag begrundes med, at den godkendte afvandings- og jordkarteringsplads er under ombygning, og derfor ikke er disponibel inden for den periode, hvor en påbudt oprensning af en olieforurening på ejendommen skal være gennemført.

- miljøgodkendelse Miljøanlæg Rønnovsdal

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af en midlertidig plads til forkartering og mellemdeponering af lettere olieforurenet jord og ren jord på den eksisterende oplagsplads.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Miljøanlæg Rønnovsdal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-01254 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .