I/S Renosyd: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

30-04-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Renosyd miljøgodkendelse uden VVM-pligt til gennemførelse af et forsøg med forbrænding af farligt affald. Klagefrist: 28. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Renosyd tilladelse til at gennemføre et kortere varigt forsøg med forbrænding af farligt affald i form af imprægneret træ. Godkendelsen medfører ikke en udvidelse af forbrændingskapaciteten.

miljøgodkendelsen I/S Renosyd

Ingen VVM-pligt

Forsøget med forbrænding af farligt affald er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen, og på den baggrund har Miljøstyrelsen afgjort, at der ikke er VVM-pligt.

- afgørelse om ingen VVM-pligt I/S Renosyd
- VVM-screeningsnotat I/S Renosyd

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-001176 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 28. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .