Novo Nordisk A/S Gentofte: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

29-04-2014

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Gentofte kan foretage udskiftning af R22 køleanlæg med ammoniak køleanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 27. maj 2014 kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte kan foretage omlægning af to freon-(R22)-køleanlæg i bygning HAC til to ammoniak køleanlæg i samme bygning. Udskiftningen sker som en led i den lovbestemte udfasning af kølemidlet R22. Udskiftningen kan ske uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk Gentofte

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00988 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .