Novo Nordisk A/S site Hillerød: Udstedelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse

25-04-2014

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Hillerøds Kommuneplan 2013 for Novo Nordisk A/S, site Hillerød.
Klagefrist: 23. maj 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har udstedt tillæg til Hillerøds Kommuneplan 2013 for Novo Nordisk A/S, site Hillerød. Kommuneplantillægget betyder, at Novo Nordisk i Hillerød kan udvikle sig indenfor rammerne af VVM-redegørelsen på nærmere vilkår, som fastsættes i de miljøgodkendelser/tilladelser, der skal gives.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at Novo Nordisk på siten i Hillerød vil kunne udvikle sig indenfor rammerne af VVM-redegørelsen under hensyn til det omgivende miljø.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Udstedelsesbrev Novo Nordisk A/S
Sammenfattende redegørelse Novo Nordisk A/S
- Kommuneplantillæg Novo Nordisk A/S
- Ikke-teknisk resumé Novo Nordisk A/S
- VVM-redegørelse Novo Nordisk A/S
- Visualiseringsbilag Novo Nordisk A/S

Klagevejledning

Afgørelsen om udstedelse af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag.

Klage skal sendes til

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.