Dong Energy A/S, Måbjergværket: Påbud efter jordforureningslovens § 40

25-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Dong Energy A/S, Måbjergværket, Holstebro, påbud efter jordforureningslovens § 40 om at undersøge omfanget af en grundvandsforurening.
Klagefrist: 23. maj 2014 kl. 16.00

Undersøgelsespåbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om at undersøge grundvandsforureningens art og omfang, med henblik på en risikovurdering og en vurdering af en total oprydning.

- påbud Måbjergværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Holstebro Kommune
- Sundhedsstyrelsen
- Region Midtjylland

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-000111 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. maj 2014, inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .