Måde Deponeringsanlæg Esbjerg Kommune: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

24-04-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Måde Deponeringsanlæg, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø.
Klagefrist: 22. maj 2014 kl. 16.00

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for de nu nedlukkede deponeringsenheder 1 0g 2 på Måde Deponeringsanlæg, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø.

I revurderingen stilles der vilkår om efterbehandling af deponiet, herunder monitering af grundvand og perkolat.

- revurdering Måde Deponeringsanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00165 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 22. maj 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .