DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket: Vilkårsændringer

24-04-2014

Miljøstyrelsen har ændret vilkår i miljøgodkendelsen for DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa. Klagefrist: 22. maj 2014 kl. 16.00.

Vilkårsændringer

Miljøstyrelsen har foretaget en midlertidig ændring af vilkår i Enstedværkets miljøgodkendelse for at tage højde for, at blokkene er lukket ned og overgået til tilstanden betinget driftsklar.

vilkårsændring Enstedværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1272-01444 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .