Arla Foods amba Gjesing Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

23-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Gjesing Mejeri miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af gasmotor samt nyt kemirum.
Klagefrist: 21. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Gjesing Mejeri miljøgodkendelse til etablering af gasmotor samt nyt kemirum.

- miljøgodkendelsen Gjesing Mejeri

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af gasmotor samt nyt kemirum.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Gjesing Mejeri
- VVM-screeningsnotat Gjesing Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST—1270-01147 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 21. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .