I/S Vestforbrænding: Miljøgodkendelse til anvendelse af adipinsyre

08-04-2014

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Glostrup miljøgodkendelse uden nye vilkår til at anvende adipinsyre til rensning af svovldioxid i affaldsforbrændingens røggasser. Klagefrist: 6. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding miljøgodkendelse til at tilsætte adipinsyre til renseprocessen for SO2 på anlæg 5. Under forbrænding af visse typer af affald, kan kalk-skrubberen på anlæg 5 ikke rense tilstrækkeligt for SO2. For at undgå overskridelser ønsker Vestforbrænding at tilsætte adipinsyre til afsvovlingsskrubberen, i de perioder hvor den omtalte affaldstype modtages.

Tilsætning af adipinsyre til kalk-skrubberen kan ske uden væsentlig indvirkning på miljøet. Håndtering og oplagring af syren sker i overensstemmelse med vilkår i Vestforbrændings gældende miljøgodkendelse, hvorfor denne afgørelse er uden nye vilkår.

miljøgodkendelsen I/S Vestforbrænding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01135 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.