Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: Miljøgodkendelse

08-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Sønderborg Kraftvarmeværk, Sønderborg, miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til etablering af NOx rensning.
Klagefrist: 6. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, Vestermark 16, 6400 Sønderborg - miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til NOx rensning.

Sønderborg Kraftvarmeværk har søgt om at etablere et anlæg til rensning for kvælstofoxider (deNOx anlæg) i røggassen.
Projektets formål er således at nedbringe NOx emissionen.
Etablering af deNOx vil give ændringer i spildevandssammensætningen.

- miljøgodkendelse Sønderborg Kraftvarmeværk

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har tidligere den 17. marts 2014 truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00986 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk www.nmkn.dk .