Novo Nordisk A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

08-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Kalundborg miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af bygning JC og mulighed for permanent produktion af semaglutid.
Klagefrist: 6. maj 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til ændring af bygning JC og mulighed for permanent produktion af semaglutid (insulinanalog) og andre insulinanaloger. Bygning JC rummer i dag to parallelle produktionslinjer. Den ansøgte ændring skal sikre mod krydskontaminering ved produktion af forskellige produkter i de to produktionslinjer. Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at ændringen BAT-mæssigt (brug af bedste tilgængelige teknologi) er på højde med resten af virksomheden.

- miljøgodkendelse Novo Nordisk A/S

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af bygning JC på Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg med den begrundelse, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00997 på henvendelsen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. maj 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelse om ingen VVM-pligt blev annonceret den 11. juli 2013 med klagefrist den 8. august 2013. Klagefristen for afgørelse om ingen VVM-pligt er dermed udløbet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .