Nordic Sugar Nykøbing: Afgørelse om ikke VVM-pligt

08-04-2014

Miljøstyrelsen har meddelt Nordic Sugar Nykøbing, at ændring af udledningsperioden for spildevand til Guldborgsund ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 6. maj 2014 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at Nordic Sugar Nykøbing kan ændre udledningsperioden for spildevand til Guldborgsund uden at det kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1654 af 27. december 2013, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk:

- afgørelse om ikke VVM-pligt Nordic Sugar Nykøbing

- anmeldelse Nordic Sugar Nykøbing

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K
eller som e-post til

hvor den skal være modtaget inden 6. maj 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.