Grindsted Affalds- og Genbrugscenter: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

08-04-2014

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.
Klagefrist: 6. maj 2014 kl. 16.00.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for de nu nedlukkede deponeringsenheder på Grindsted Deponi, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

I revurderingen stilles der vilkår om efterbehandling af deponiet, samt monitering af forurening fra de nedlukkede deponeringsenheder.

- afgørelse om revurdering Grindsted Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00169 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 6. maj 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .