Daka Denmark A/S Lunderskov: Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

01-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Daka Denmark A/S, Lunderskov miljøgodkendelse uden VVM-pligt til at modtage proteinholdige råvarer af animalsk oprindelse.
Klagefrist: 29. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Daka Denmark A/S, Dakavej 12, 6640 Lunderskov miljøgodkendelse til at modtage proteinholdige råvarer af animalsk oprindelse.

Daka har ved forsøgsproduktion vist at de overholder de vejledende grænseværdier ved en ny produktion

miljøgodkendelse Daka Denmark

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) på grund af de nye råvarer.

- afgørelse om ikke VVM-pligt Daka Denmark
- VVM-screeningsnotat Daka Denmark

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST-1270-00872 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .