Bornholms Havbrug A/S: Tidsbegrænset miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

01-04-2014

Miljøstyrelsen har givet Bornholms Havbrug A/S, Nexø miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering og drift af et forsøgshavbrug med produktion af regnbueørred
Klagefrist: 29. april 2014 kl. 16.00.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Bornholms Havbrug A/S, Ibskervej 25, 3730 Nexø miljøgodkendelse til etablering og drift af et forsøgshavbrug i Østersøen 2,4 SM øst for Nexø.

Bornholms Havbrug A/S forventer, at forsøgshavbruget vil have en produktion svarende til en udledning af 5,8 tons kvælstof og 0,7 tons fosfor i produktionsperioden.

- miljøgodkendelse Bornholms Havbrug A/S Nexø

Ingen VVM-pligt

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med VVM-reglerne foretaget en vurdering af projektet. VVM-screeningen viste, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Miljøstyrelsen har den 12. marts 2014 truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

- afgørelse om ingen VVM-pligt Bornholms Havbrug A/S Nexø

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer: MST-1270-01108 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .