I/S Vestforbrænding – Ansøgning om miljøgodkendelse

24-09-2013

I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, har søgt om miljøgodkendelse til at anvende en lavere temperatur i røgen under drift på affaldsforbrændingsanlægget.
Høringsfrist for kommentarer til ansøgningen udløber den 15. oktober 2013, kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
I/S Vestforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til at anvende en lavere temperatur i røgen under drift på affaldsforbrændingsanlægget. I/S Vestforbrændingen har i ansøgningen redegjort for, hvordan røgen bliver fortyndet i omgivelserne og redegjort for, at den lavere temperatur ikke medfører dråbedannelser fra røgfanen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01038 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 15. oktober 2013, inden kl. 16.00.