DONG Oil Pipe, Råolieterminalen Påbud

18-09-2013

Fredericia påbud om ændring af vilkår B1 i tillæg til miljøgodkendelse af 9. juli 2012 til etablering og drift af supplerende anlæg til afgasning af råolie fra Nordsøen herunder Hejrefeltet samt nye anlæg til oparbejdning og oplagring af den afgassede fraktion til LPG (propan og butan).

Klage skal være modtaget senest den 16. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe, Råolieterminalen i Fredericia påbud om ændring af vilkår B1 om lagerstørrelse i tillæg til miljøgodkendelse af 9. juli 2012 til etablering og drift af supplerende anlæg til afgasning af råolie fra Nordsøen herunder Hejrefeltet samt nye anlæg til oparbejdning og oplagring af den afgassede fraktion til LPG (propan og butan).

Ændringen af vilkår B1 vil ikke ændre ved det risikobillede, der er præsenteret i den fremlagte VVM-redegørelse for projektet, herunder de udlagte planlægnings- og sikkerhedszoner i det vedtagne kommuneplantillæg. Ændring vil derimod rette op på en redaktionel fejl og bringe data i overensstemmelse med det faktiske beregningsgrundlag.

- læs påbud om ændring af vilkår

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01185 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk