DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen. Miljøgodkendelse

19-09-2013

Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen i Fredericia miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til opbevaring og dosering af biocid til råolien for begrænsning af svovlreducerende bakterier.

Klage skal være modtaget senest den 17. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen i Fredericia miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til opbevaring og dosering af biocid til råolien for begrænsning af svovlreducerende bakterier. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

Projektet omfatter etablering af en 25 m3 biocidtank med tilhørende faciliteter for opfyldning af tanken med biocid samt injektion af biocid til råolie på terminalen. Biocidtank, pumper, rørføringer mv. vil blive etableret i tankgårde eller spildbakker med afløb til det eksisterende drænsystem. Rørforbindelser vil blive delvist nedgravede og delvist ført i rørbroer.

- læs miljøgodkendelsen
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00862 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk