Dong Energy A/S, Studstrupværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

18-09-2013

Dong Energy A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en 80 MW elkedelanlæg på adressen Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup.
Høringsfrist udløber den 10. oktober 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Dong Energy A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en 80 MW elkedelanlæg, som skal producere varme til fjernvarmenettet.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01019 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 10. oktober 2013 inden kl. 16.00.