AffaldPlus:Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

19-09-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for AffaldPlus affaldsforbrænding med tilhørende aktiviteter, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved.
Klage skal være modtaget senest den 17. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for AffaldPlus affaldsforbrænding med tilhørende aktiviteter, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved. Ved revurdering er der blandt andet fastsat vilkår for en bedre kontrol med det affald der modtages og forbrændes på forbrændingsanlægget, idet der indføres krav om en løbende overvågning af affaldet samt stikprøvekontrol, sådan at det kan sikres, at der ikke forbrændes affald som ikke er omfattet af den vilkårsfastsatte positivliste. Herudover er der fastsat en række vilkår, som er gældende for det samlede anlæg. Det drejer sig bl.a. om vilkår for opbevaring af kemikalier og lignende, samt vilkår om vedligehold og inspektion af befæstede arealer på hele virksomheden. For virksomhedens bi-aktiviteter Komposteringsplads og Genbrugs-terminal, er der fastsat standardvilkår i hht. godkendelsesbekendtgørelsen.

- A fgørelse om revurdering af miljøgodkendelse til affaldsforbrænding i Næstved

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00144 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk