Vald. Birn A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

03-10-2013

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af udendørs oplag af metalspåner i specialcontainer.
Klage skal være modtaget senest den 31. oktober 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til etablering af udendørs oplag af metalspåner i specialcontainer.

- læs miljøgodkendelsen, Vald. Birn A/S

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af udendørs oplag af metalspåner i specialcontainer på Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Vald Birn A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00953 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. oktober 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .