Tican Fresh Meat A/S: Afgørelse om ingen VVM-pligt

03-10-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at bygningsmæssige udvidelser på Tican Fresh Meat A/S, Thisted er ikke VVM-pligtig.
Evt. klage indsendes inden 31. oktober 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at, bygningsmæssige udvidelser og ændringer i form af ny køletunnel, udvidelse af udligningskølerum, ny maskinstue mv. på Tican Fresh Meat A/S ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse ikke VVM-pligt, Tican Fresh Meat A/S
- Screeningsnotat, Tican Fresh Meat A/S
- Anmeldelse, Tican Fresh Meat A/S

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 31. oktober 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4442
e-post: