Sammenlægning af spildevandsrenseanlæg og udvidelse af spildevandsmængde er ikke VVM-pligtig

28-10-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods, at sammenlægning af spildevandsrenseanlæg og udvidelse af spildevandsmængde ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 25. november 2013 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at sammenlægning og udvidelse af Nr. Vium Mejeris og Danmark Proteins renseanlæg til ét fælles anlæg for rensning af spildevand fra de to mejerier samt Arinco i Videbæk, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Århus, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 25. november 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg