Koppers Denmark – Ansøgning om miljøgodkendelse

10-10-2013

Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg har søgt om miljøgodkendelse til optimering af creosot- og naftalinproduktion.
Høringsfrist udløber den 31. oktober 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg har søgt om miljøgodkendelse til optimering af primært naftalindestillationen og creosotanlægget for at opnå større udnyttelsesgrad, indenfor gældende vilkår for gennemstrømning på virksomheden.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01042 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 31. oktober 2013 inden kl. 16.00.