Dong Energy Studstrupværket: Afgørelse om ingen VVM-pligt

22-10-2013

Miljøstyrelsen af meddelt Dong Energy Studstrupværket, at etablering af et 80 MW elkedelanlæg ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 20. november 2013 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at, etablering af et 80 MW elkedelanlæg på Studstrupværket ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens, screeningsnotat og VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt, Dong Energy Studstrupværket
- Screeningsnotat, Dong Energy Studstrupværket
- Anmeldelse, Dong Energy Studstrupværket

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 20. november 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4000
e-post: