Dong Energy, Studstrupværket: Afgørelse om ikke VVM-pligt

15-10-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at projekttilpasninger for 100% biomassefyring på Studstrupværkets blok 3 ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 13. novembr 2013 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at projekttilpasning for 100% biomassefyring på Studstrupværket ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt, Studstrupværket
- Screeningsnotat, Studstrupværket
- VVM-anmeldelse, Studstrupværket

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 13. november 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4000
e-post: